เด็กไทยคว้าเหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก

เด็กไทยคว้าเหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก

เด็กไทยสร้างชื่อคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิก ที่สวิสเซอร์แลนด์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่าง

ประเทศประจําปี 2556 วันที่14 - 21 กรกฎาคม2556 ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สามารถคว้า

2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในเวทีนานาชาติประกอบด้วย

เหรียญทอง 2 เหรียญจากฝีมือของ นายณฐกร สิริทวีชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

และนางสาวพรลดาลิขสิทธิ์วัฒนกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

เหรียญเงิน 2 เหรียญจากฝีมือ

นายธรณ์ธันญ จรัสจรุงเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และนายรัชภาส โรมรัตตะพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม