"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เดินหน้าลุยออนไลน์มุ่งสู่โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อเรียนรู้นอกตำรา ไร้ขีดจำกัด

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางการแพทย์ให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ รับการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต ที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เฉพาะในตำราแพทย์ เปิดแพลตฟอร์มใหม่ MDCU Med U More รูปแบบ Online Learning Platform ที่รวบรวมความรู้ทางการแพทย์, การแพทย์เฉพาะทาง ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ, ผลงานวิจัยสำคัญและการประชุมวิชาการ ทั้งรูปแบบ VDO Course เรียนออนไลน์ มากกว่า 500 คอร์ส, Infographic ความรู้ทางการแพทย์มากกว่า 1,400 ชิ้น, ระบบ 3D และ Virtual Reality ภาพเสมือนจริงมาใช้สื่อการเรียนรู้ รองรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วๆ ไป เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

ปัจจุบัน วิวัฒนาการแพทย์มีความก้าวหน้าล้ำสมัยมากขึ้นกว่าอดีต จึงเป็นโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นในราคามาตรฐาน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ถือเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นฟันเฟื่องในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของประเทศไทยให้เป็นไปตามระบบสากลที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลกรทางการแพทย์ให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการดูแลรักษาผู้ป่วย 

สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว ความสำคัญคือ บุคลากรทางการแพทย์จะไม่ใช่เรียนจบเฉพาะแค่การเรียนรู้อยู่ในคณะแพทย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการที่ต้องนำข้อมูลความรู้ที่มีอยู่และเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อมารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่เป็นแหล่งแห่งคลังความรู้ งานวิจัย การเรียน การสอน และการรักษา มาให้แพทย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาแพทย์ สามารถเข้าถึงระบบความรู้ได้ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า MDCU Med U More 
 
"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

"แพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นลักษณะ Online Learning Platform ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มีอยู่มากมายและยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามาเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ได้แค่ความรู้ในตำราแพทย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป" รศ.นพ.ฉันชาย กล่าว

นับเป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถมาเรียนรู้จากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแพทย์ที่พึ่งเรียนจบใหม่ๆ เนื่องจากความรู้ที่ได้รับมาเมื่อนำมาใช้จริงๆ จะเหลือแค่ 10% ส่วน 90% จะเป็นความรู้ที่ต้องเกิดจากการรับรู้การเรียนใหม่ๆ แพทย์จึงเป็นบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่างมากในการที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์จบใหม่ก็ต้องกลับมาทบทวนบทเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะตนเองขึ้นมา 

นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ต่อสาธารณชน ผู้สนใจทั่วๆ ไป เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย เกี่ยวกับการรักษา และการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคต่างๆ
 
"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

สำหรับรายละเอียดของแพลตฟอร์ม MDCU Med U More เป็น Online Learning Platform ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด"

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แพลตฟอร์มนี้ มีเนื้อหาความรู้อยู่ 3 รูปแบบ คือ 

  1. VDO Course เรียนออนไลน์ ปัจจุบันมีประมาณ 200 คอร์ส และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็น 500 คอร์ส ภายในสิ้นปี 2565 นี้ โดยเป็นวิดีโอที่รวบรวมความรู้จากอาจารย์แพทย์ในคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Video Clip และเมื่อเรียนจบจะได้รับ Certificate 
  2. ประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่เชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ เป็นการวบรวมท่านวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ 
  3. Infographic ความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชนทั่วไปมากกว่า 1,400 ชิ้น 

ทั้งนี้ บางบทเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ได้แก่ การถ่ายทำแบบ 360 องศา รวมถึงมีการใช้ระบบ 3D Animation Augmented Reality และ Virtual Reality ที่สามารถเห็นภาพเสมือนจริงได้มาใช้สื่อการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มเพื่อมาตอบโจทย์และสอดรับกับโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์มาตรฐานระดับนานาชาติ มีการสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขในระดับประเทศ ภูมิภาค นานาชาติ ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

"คณะแพทย์ จุฬาฯ" เปิดตัวแพลตฟอร์ม "MDCU Med U More" สื่อการเรียนรู้นอกตำรา

MDCU Med U More จึงเป็นแพลตฟอร์ม แห่งความรู้ทางการแพทย์ การแพทย์เฉพาะทาง ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ ผลงานวิจัยสำคัญและการประชุมวิชาการ รวมถึงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตนเอง Soft Skill เทคโนโลยี และนวัตกรรมโลกอนาคต ที่มีรูปแบบการใช้งานและการเข้าใจง่าย สามารถตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลด้านสาธารณสุข การแพทย์ บทเรียนสำหรับนิสิตแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย และประชาชนทั่วๆ ไป 

ปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าว เริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ช่วงเปิดตัวแพลตฟอร์ม ทางคณะแพทย์ศาสตร์ได้เปิดให้เรียนฟรีตลอดเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมี VDO Course ให้เรียนผ่านออนไลน์ กว่า 500 คอร์สให้เรียนตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจข้อมูลดังกล่าว สามารถติดต่อและล็อกอินสมัครเรียน คลิกที่นี่ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก MDCU Med U More หรือทางไลน์ @MDCUMedUMore