ดีอีเอสหนุนดีป้าผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

ดีอีเอสหนุนดีป้าผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

รัฐเร่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ผ่านการแสดงศักยภาพและความพร้อมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากงานไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับความรู้และสัมผัสเทคโนโลยีโชว์เคสหลายมิติ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในการเปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 ว่า การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัล นับเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งแนวโน้มพัฒนาการของ เทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล โดยเฉพาะ เทคโนโลยี 5G โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะถูกนำไปใช้พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน Thailand 5G Summit 2022 ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หัวเว่ย

“กระทรวงดิจิทัลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน Thailand 5G Summit 2022 จะช่วยเปิดโอกาสด้านดิจิทัลให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชน แสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศในการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และการเพิ่มศักยภาพแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาคต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ดีอีเอสหนุนดีป้าผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

ขณะที่นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญ ด้วยความสามารถในการเป็นโครงข่ายไร้สายที่รวดเร็ว รองรับการสื่อสารระหว่างคนสู่คน และอุปกรณ์สู่อุปกรณ์ (Machine to Machine) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลแก่ภาคประชาชน

โดยงาน Thailand 5G Summit 2022 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับหลากหลายตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 5G ในภาคอุตสาหกรรม โดยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิด และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์แก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักพัฒนา ผู้ประกอบการไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดีอีเอสหนุนดีป้าผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

“ดีป้า ประเมินว่า งาน Thailand 5G Summit 2022 จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท และถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน อย่าง หัวเว่ย และในห่วงโซ่ของเอกชน รวมถึงนักลงทุนกว่า 60 ราย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าพัฒนาประเทศ สร้างบุคลากร และมาตรฐานดิจิทัล พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ 5G เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ดีอีเอสหนุนดีป้าผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

ไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ความคืบหน้าของการขยับขยายเทคโนโลยี 5G ในระดับโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบรรดาผู้บุกเบิกด้าน 5G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ก้าวผ่านอัตราส่วน 16% และมุ่งเข้าสู่ยุคทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยระหว่างกระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เทคโนโลยี 5G ได้กลายเป็นตัวผลักดันหลักในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้คน เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังขยายขอบเขตของภาคเศรษฐกิจไปพร้อมกันนอกจากเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเช่นกัน

“หัวเว่ย มองว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นตลาดสำคัญของเรามาโดยตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนี้ ซึ่งโครงข่ายการเชื่อมต่อบนเทคโนโลยี 5G ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เราเดินไปถึงเป้าหมายเรื่องนี้ได้ ในฐานะที่ประเทศไทยผันตัวมาเป็นผู้นำด้าน 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว หัวเว่ย จะมุ่งสนับสนุนความเร็วของ 5G ในประเทศไทยต่อไปผ่าน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน 5G ชั้นนำ การผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ 5G ในภาคอุตสาหกรรม และการสร้างระบบนิเวศสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงทักษะด้าน 5G” นายหลิน กล่าว

เอเชียแปซิฟิกถือเป็นตลาดสำคัญของ หัวเว่ย โดยให้บริการการเชื่อมต่อสำหรับผู้คนกว่า 90 ล้านครัวเรือน และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 1,000 ล้านคน ซึ่ง หัวเว่ย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของวิสัยทัศน์เชิงดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การเชื่อมต่อและเทคโนโลยีอัจฉริยะ การพัฒนาด้านการลดการใช้คาร์บอนอย่างยั่งยืน และการเข้าถึงระบบดิจิทัลอย่างเท่าเทียม โดย 5G ถือเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อดิจิทัลอันเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคและในประเทศไทย

ในฐานะที่ หัวเว่ย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไอซีทีและผู้พลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลจะเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมอัจฉริยะ 5G ผ่านการทำงานกับลูกค้า พันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ เพื่อนำความอัจฉริยะมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน ทุกองค์กร และสร้างประเทศไทยดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์ มีความอัจฉริยะ และยั่งยืนไปพร้อมกัน

สำหรับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนา และรับชมเทคโนโลยีโชว์เคส 5G ภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย