บพข. ผนึก EA ส่ง 'กรีน เทคโนฯ' เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

บพข. ผนึก EA ส่ง 'กรีน เทคโนฯ' เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

บพข. MOU บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) พัฒนางานวิจัยปาล์มน้ำมัน ในโครงการ "บพข. - GTR วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม" นำร่องอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของไทย

ศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า บพข. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยชุดโครงการ "บพข. - บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด"

ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับปาล์มน้ำมัน และเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรมพลังงานด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ นำไปสู่การสร้างตลาดนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

บพข. ผนึก EA ส่ง 'กรีน เทคโนฯ' เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับอุตสาหกรรม ถือเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพได้

หลังการลงนามในบันทึกความร่วมมือ บพข.และ GTA จะมีการประกาศรับข้อเสนองานวิจัยในหัวข้อการใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material Application – PCM ) โดยการเปลี่ยนน้ำมันปาล์ม หรืออนุพันธ์ของปาล์มให้เป็นสารเคมีมูลค่าสูง เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความแตกต่างของอุณหภูมิสูง เพื่อหาทีมวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ และเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดของ PCM อีกด้วย

อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เปิดเผยว่า GTR ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EV โดยมีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GTR มุ่งเน้นการศึกษาสารโอลีโอเคมีคัลส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอย่างปาล์มน้ำมัน ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน แต่ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและความไม่แน่นอนของราคา

GTR จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บพข. เป็นหน่วยงานหลักที่มีสามารถเชื่อมโยงนักวิจัยในทุกสาขาให้สามารถพัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ที่จะร่วมกันผลักดัน เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน ให้เกิดการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้