อว. - กกร. เดินหน้า 17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 

อว. - กกร. เดินหน้า 17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 

อว. กกร. ร่วมทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด กระจายความเจริญ ลดช่องว่าง “เอนก” ชี้ต้องสร้างกำลังคนของแต่ละจังหวัดเพื่อยกระดับท้องถิ่น ด้านปลัด อว.เผยทำแผนนำร่อง 17 แผน ครอบคลุมทั่วประเทศใน 2 ปี

5 พฤษภาคม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นางเบญจมาศ สมบูรณ์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร อว. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าร่วมที่สำนักงานปลัด อว.

 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า สมรรถนะของภาคเอกชนไทยวันนี้สูงขึ้นมาก เป็นผู้ริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาในภูมิภาคหรือเชิงพื้นที่ได้เอง เชื่อมโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจให้เป็นเรื่องเดียวกัน การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคฉบับนี้เป็นคุณูปการต่อเศรษฐกิจไทย และยังเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมุ่งเป้า เอาพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยภาคเอกชนเลือก อว. เป็นพันธมิตร

มีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นขุมกำลัง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ติดพื้นที่และมีความใกล้ชิดเข้าใจพื้นที่มากที่สุด กว่า 2 ปี

ที่ผ่านการดำรงตำแหน่ง รมว.อว. มีนโยบายการทำงานที่เน้นพื้นที่มากมาย โดยเฉพาะการประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเชิงพื้นที่และมักจะเป็นหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ทำงานใกล้ชิดกับจังหวัด เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่นในทุกมิติ ตนเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยนี้จะกลายเป็นกองกำลังสำคัญในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคฉบับนี้

อว. - กกร. เดินหน้า 17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 

รมว.อว.กล่าวต่อว่า เรื่องที่ตนอยากให้เกิดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนฯ นี้ คือ การพัฒนากำลังคนในพื้นที่อย่างมุ่งเป้า อาศัยคนในพื้นที่เป็นคนช่วยทำอย่างแข็งขัน เอาการศึกษาและวิจัยเข้าไปเสริม เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ภูมิภาคอย่างจริงจัง

กระจายความเจริญและความรู้เพื่อสร้างคนของพื้นที่เป็นการเฉพาะให้ได้ ตนหวังว่าแผนฉบับนี้จะตอบโจทย์อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มุ่งพัฒนาจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับท้องถิ่น ลดช่องว่างและสร้างให้คนในพื้นที่มีความภูมิใจในภูมิภาคและท้องถิ่นของตน   

อว. - กกร. เดินหน้า 17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า อว. ร่วมกับ กกร.กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำแผนนำร่องสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด จำนวน 17 แผน มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และจะขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 2 ปี

ซึ่งในส่วนของ อว. จะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาครับผิดชอบแผนพัฒนาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และ อว.ส่วนหน้า รับผิดชอบแผนระดับจังหวัด ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับผิดชอบการจัดทำแผนในภาพรวมทั้งหมด ร่วมกับ สำนักงานปลัด อว. และภาคเอกชน

ขณะนี้ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนและต้นแบบแผนพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะเดินหน้าจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยร่วมกับคณะกรรมการ กกร. ในระดับภูมิภาค จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์แผนทั้ง 17 แผน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

อว. - กกร. เดินหน้า 17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 

ด้าน นายธวัชชัย กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ภาคเอกชนจะได้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางแผนและเสนอโครงการในการขับเคลื่อนและแก้ไขบัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยผ่านกลไกในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค  

ในแผนนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ รมว.อว. ได้ให้หลักการไว้ว่าจะต้องเริ่มคิดจากจุดแข็งของพื้นที่ เลือกบางเรื่องคิดจากจุดที่ว่าจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาก่อน ทำให้สำเร็จขึ้นมาเรื่องหนึ่งให้เป็น Quick Win Project แล้วจะเกิดผลสะเทือนเป็นลูกโซ่ไปทำให้จุดอื่น ๆ แก้ไขปัญหาได้ด้วย