ปั้น"กลุ่มจังหวัดใต้อันดามัน" เมืองมหาอำนาจสุขภาพSmart Health and Wellness

ปั้น"กลุ่มจังหวัดใต้อันดามัน" เมืองมหาอำนาจสุขภาพSmart Health and Wellness

สบส.ร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เดินหน้าปั้นให้เป็น Smart Health and Wellness City ดันจุดเด่น เร่งสร้างจุดขาย สนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มุ่งสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลกในอนาคต

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรม สบส. สธ.) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มีการผลักดันธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จนปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติด 1ใน5 ของโลก มูลค่าตลาดของ Wellness Tourism ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าในปี 2565 หลังสถานการณ์    โควิด 19 คลี่คลาย จะให้ความสำคัญกับการทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
          ซึ่งกลุ่ม Medical Tourism และ Health and Wellness Tourism มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 80,000 – 120,000 บาท/ครั้ง ดังนั้น การส่งเสริมและการขยายการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ เป็นส่วนที่จะสร้างรายได้ที่เสถียรภาพ และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลง

    กรม สบส. และเครือข่ายพันธมิตร จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพสูงจนเป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค โดยการนำ wellness มาเป็นองค์ประกอบหลักในการดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้กลับสู่ประเทศ และเกิดผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพแบรนด์ไทยทั้ง 4 ผลิตหลัก ได้แก่ บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการรักษาพยาบาล บริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  จนกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก

    ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 6  จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Cluster”  มีท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัย การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็น Smart Health and Wellness City จะเริ่มจาก 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยดึงจุดเด่นในการบริการของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต  เรื่องการเป็นศูนย์รักษาพยาบาล และการประชุมนานาชาติ จังหวัดพังงา  ด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  และจังหวัดกระบี่  มีน้ำพุร้อนเค็มบำบัด มาเป็นจุดขาย

        ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ กรม สบส. ได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด  เพื่อประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman wellness Corridor : Awc ) ทำให้เกิดเป็นเมืองสุขภาพรองรับการเป็น Metaverse (เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง) ในอนาคต จนกลายเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามที่ท่านอธิบดีกรม สบส.ได้กล่าวไป  .