อัปเดต ไฟไหม้ โกดังกระดาษรีไซเคิล ผู้ว่าฯประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

อัปเดต ไฟไหม้ โกดังกระดาษรีไซเคิล ผู้ว่าฯประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

อัปเดตเหตุ 'ไฟไหม้' โกดังกระดาษรีไซเคิล ที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ผู้ว่าฯประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว

ความคืบหน้าเหตุ 'ไฟไหม้' โกดังกระดาษรีไซเคิล กว่า 20,000 ตัน ในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์กระดาษครบวงจร ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันนี้ (4 พ.ค. 67)

 

 

สถานการณ์ไฟไหม้ล่าสุดเมื่อเวลา 21.00 น. พบว่า แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถฉีดน้ำตีวงล้อมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังโกดังอื่นได้ แต่เปลวเพลิงยังคงโหมรุนแรงเหมือนเดิม ซึ่งผลจากการที่ไฟลุกไหม้มาตลอดทั้งวันก็ส่งผลทำให้โครงเหล็กของตัวโกดังทรุดตัวยุบลงมาทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงและรถแบ็คโฮเข้าทำงานแบบคุ้ยเขี่ยแล้วฉีดพ่นน้ำได้ เพราะโครงเหล็กมีทั้งความร้อนและเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน

 

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ด้วยได้เกิดเหตุอัคคีภัยในเขตพื้นที่ บริษัท และพื้นที่ ใกล้เคียงท้องที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.24 น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ และสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ยังไม่สิ้นสุดลง เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2564 - 2570 และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย