บิ๊กตู่-ตรีนุช” มอบสารวันครู ประจำปี 2565

บิ๊กตู่-ตรีนุช” มอบสารวันครู ประจำปี 2565

นายกฯ มอบสารวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 “ตรีนุช ” ชู "ผู้ประกอบวิชาชีพครู" เป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ 
วันนี้ (16 ม.ค.2565 ) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite แบบนิวนอร์มอล และ Online โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครูผู้สอนวิชากลศาสตร์ (Machanic) วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

ครูอาวุโสของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คุณครูนงลักษณ์ ภมรจันทรมัส ครูชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในรูปแบบ Online โดยสามารถรับชมสารของนายกรัฐมนตรีผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 09.20 น. และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง 33) หลังข่าว 3 มิติ เวลา 23.00 น.

ทั้งนี้ น.ส.ตรีนุช ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ Onsite โดยถ่ายทอดผ่านช่องทาง Youtube Channel  “Suan Dusit University” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “คุรุสภา”

บิ๊กตู่-ตรีนุช” มอบสารวันครู ประจำปี 2565
 
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง

ขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

 

“ ปี พ.ศ. 2565 นี้ ผมขอมอบคำขวัญ "วันครู" ครั้งที่ 66 ว่า "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป" นายกฯ กล่าว

ขณะที่ น.ส.ตรีนุช  มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ตอนหนึ่งว่า ดิฉันขอส่งความรักและความปรารถาดีมายังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมั่นคงและตั้งอยู่ได้ ก็ด้วยการมีทรัพยากรที่จำเป็นอย่างบริบูรณ์ ในบรรดาทรัพยากรที่แต่ละประเทศมีอยู่นั้น "คน" คือทรัพยากรที่มีชีวิต และเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดความเป็นไปของประเทศ

บิ๊กตู่-ตรีนุช” มอบสารวันครู ประจำปี 2565

ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เป็นผลพวงจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ และเป็นความยิ่งใหญ่ที่อาจเทียบได้กับ "ผู้ประกอบวิชาชีพครู" ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
 
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพได้ยึดมั่นในการ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต " ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และเน้นให้ความสำคัญด้านภาษาและดิจิทัล

เพื่อครูสามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยได้อย่างมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการร่วมกับคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆในการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นให้เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ระดับประเทศทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญครูผู้เป็นแบบอย่างในระบบการศึกษายุคใหม่
 
ด้าน ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานวันครูปีนี้ได้จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565
จะมีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา“ พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านทางwww.วันครู.com มี 2 ตอน รวม 9 หัวข้อย่อย ดังนี้

ตอนที่ 1.ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via Spatial) 2.VR/AR 3. การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และ 4. ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล

ตอนที่ 2.ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 2. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF  4. การจัดการความสุขในโรงเรียน (Well - Being at School) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA Z 

5. การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของการพัฒนา ผ่าน Digital Learning Platform www.วันครู.com ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย