เปิด 7 ข้อเรียกร้อง "ครูไทย" ขอปฏิรูปการศึกษาใน "วันครู"

เปิด 7 ข้อเรียกร้อง "ครูไทย" ขอปฏิรูปการศึกษาใน "วันครู"

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ยื่นแถลงการณ์ต่อนายกใน "วันครู" ให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผลจริง

"วันครูแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ดูแล "สถาบันวิชาชีพครู"

ในขณะเดียวกันก็ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการ แก่กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่จัดหาสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัว รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

ในปี 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ความว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

ในขณะเดียวกัน ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ บอกว่าสิ่งสำคัญที่ครูต้องการคือ ปฏิรูปการศึกษา แทนคำขวัญวันครูที่ทำไม่ได้จริง พร้อมยื่น 7 ข้อแถลงการณ์ของครูต่อรัฐบาล ณ อาคารรัฐสภา  ในวันที่วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยข้อเรียกร้องในแถลงการณ์ของครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ เราสรุปออกมาให้อ่านง่ายๆ 7 ข้อสำคัญ ดังนี้

1) ขอให้สนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนและระบบคลื่นความถี่ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

2) ขอให้กำหนดและจัดสรรอัตราในกลุ่มงานสนับสนุนให้เพียงพอ เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเดียว หรือมีงานอื่นที่รบกวนการปฏิบัติการสอนของครูให้น้อยที่สุด ครูจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

3) ขอให้ลดนโยบายในระดับต่างๆ และลดงานหรือการประเมินที่ไม่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนลง ให้ครูได้มีเวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน

4) ขอให้หาจุดที่เหมาะสมในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มีความชัดเจนและมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจนครูเสียโอกาส และขอให้พิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การพัฒนาครู เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นลักษณะอื่นแทน ที่ไม่เป็นภาระแก่ครู

5) ขอให้จัดอัตรากำลังครูให้เพียงพอ โดยพึงพิจารณาให้มีครูครบชั้นเรียน และครบทุกกลุ่มวิชา

6) ขอให้งดหรือลดการอบรมครูในส่วนที่ไม่จำเป็น ซึ่งการพัฒนาครูควรจะอยู่ในขั้นตอนของสถาบันผลิตครู หรือการพัฒนาครูควรเกิดขึ้นจากหลักสูตรวิชาชีพครูที่มีความเข้มข้น ณ ขณะที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันผลิตครู เมื่อจบการศึกษาหรือจบหลักสูตรวิชาชีพครูมา จะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอย่างเข้มข้นแล้ว

7) ขอให้จัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้ครู โดยให้มีบ้านพักครูที่เพียงพอ หรือเอื้ออำนวยเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดสรรเงินสวัสดิการอื่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย