สธ. สั่งเจ้าหน้าที่ "Work From Home" เป็นเวลา 7 วัน หลังปีใหม่

สธ. สั่งเจ้าหน้าที่ "Work From Home" เป็นเวลา 7 วัน หลังปีใหม่

สธ. สั่งหน่วยงานในสังกัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ "Work From Home" หลังจาก "เทศกาลปีใหม่" เป็นระยะเวลา 7 วัน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัด กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อความส่วนราชการ ที่ สธ.0208.07/ว 1055 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ถึงอธิบดีกรม ทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

 

สธ. สั่งเจ้าหน้าที่ "Work From Home" เป็นเวลา 7 วัน หลังปีใหม่

โดยระบุว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยกำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ตั้งส่วนกลาง และให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานรวบรวมผลการดำเนินการเก็บไว้ ณ หน่วยงาน เป็นรายเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนั้น

เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงนโยบายการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจาก เทศกาลปีใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เป็นระยะเวลา 7 วัน จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัด(ส่วนกลาง) ทุกแห่ง ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย