ก.แรงงานจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแรงงานข้ามชาติ ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

ก.แรงงานจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแรงงานข้ามชาติ ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เตรียมพร้อมกำลังแรงงานข้ามชาติต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (21 ธ.ค.2564) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานข้ามชาติต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายลงหรือกลับสู่สภาวะปกติ ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

  • ครอบคลุมทุกมิติดูแลแรงงานต่างด้าว

นายสุรชัย กล่าวว่ารัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการชะลอ และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติของการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม ตามหลักการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยได้รับการดูแลคุ้มครองเท่าเทียมกับแรงงานชาวไทย

 

 

  • เตรียมMOU แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล โดยกระทรวงแรงงานได้เตรียมความพร้อมแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อให้มีแรงงานเพียงพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และสามารถควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างเป็นระบบ และนำเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข ความมั่นคงและระบบ การจ้างงาน โดยบูรณาการ่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง เพื่อให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน