ห่วงอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างรณรงค์ลดเสี่ยง

ห่วงอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่  ขอความร่วมมือนายจ้างรณรงค์ลดเสี่ยง

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุทางถนน ออกประกาศก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ทั้งที่เกิดจากการทำงานและนอกการทำงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของลูกจ้างทั้งที่เกิดจากการทำงานและนอกการทำงานเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างนายจ้าง และประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ

จากข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของลูกจ้างจากการทำงาน ร้อยละ 41 – 47 เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

 

  • วัยแรงงานเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนมากสุด

ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่า วัยแรงงานเป็นกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชน จึงสั่งการให้กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือให้นายจ้างกำกับ ดูแล และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความปลอดภัยทั้งในขณะทำงานและนอกเวลาการทำงาน

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยสร้างการรับรู้และย้ำเตือนให้ลูกจ้างที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนออกเดินทางและสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

 

  • ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างดูแลแรงงาน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. สั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศขอความร่วมมือนายจ้างให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือให้นายจ้างกำกับ ดูแล และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยขอให้นายจ้างดำเนินการประกาศนโยบายและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง

การรับส่งเอกสารหรือการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสารตลอดเวลาและประกาศให้พื้นที่ภายในสถานประกอบกิจการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยและใช้เข็มขัดนิรภัย 100%

รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้างโดยการจัดอบรม ติดป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128 - 39 ต่อ 603 - 610