CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"

CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"

CPF เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก ชวนพนักงานปลูกต้นไม้ ดูดซับคาร์บอน และกินเกลี้ยง เลี้ยงโลก ลดขยะเศษอาหาร เริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมจากตนเอง ขยายผลสู่ครอบครัว และสังคม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable  Development Goals : SDGs) กรอบที่ภาคธุรกิจยึดเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งภายใต้ความมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs  ภาคเอกชน  สร้างรูปแบบความร่วมมือของพนักงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน   CPF 2030 Sustainability  in Action ในอีก 9 ปีข้างหน้า ตอบโจทย์  SDGs ได้ครบทั้ง  17 เป้าหมาย 

 

 

  • ชวนพนักงานลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซีพีเอฟ เป็นภาคธุรกิจรายแรก ๆ ที่คิกออฟความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กร ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเอง  เปิดตัวโครงการ "Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา" นำร่องด้วย  2 กิจกรรมหลัก  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  คือ  

  • ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง" 
  • "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" สร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร

CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"

หลังเปิดตัว 2 กิจกรรมนำร่องไปเมื่อต้น ส.ค.ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี  ในส่วนของกิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง"  ซึ่งเปิดให้พนักงานลงทะเบียนรับกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง ดำเนินการไปแล้ว  27,196 ต้น เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

กิจกรรม "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" มีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโพสต์ภาพอาหารที่รับประทานหมดจานรวม  17,312  จาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10,000 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า      

 

  • ลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี2030

CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  บริษัท ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน  โดยได้เปิดตัวโครงการ Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา  ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างความร่วมมือในระดับบุคคล เริ่มต้นได้ที่ตัวพนักงานเอง  การชักชวนและบอกต่อสู่เพื่อนพนักงาน  ขยายผลสู่ครอบครัว  สังคม ประเทศ เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"

ซีพีเอฟ สานต่อ กิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง" และ "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" ซึ่งเป็นโครงการระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น  ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 2.85 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์  ภายใต้โครงการ "ซีพี  ร้อย รักษ์โลก" ปลูกต้นไม้  20 ล้านต้น ในปี 2030  เพื่อก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) 

กิจกรรม "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" มีเป้าหมายบริโภคอาหารไม่เหลือทิ้ง 100,000 จาน ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  สนับสนุนเป้าหมายลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบ โดยทั้งสองกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)  นอกจากนี้  กล้าไม้ที่ใช้ในโครงการฯเป็นการจ้างงานชุมชน ในการเพาะและดูแลกล้าไม้  สามารถสร้างงาน และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย  

CPF ปั้นโมเดล ชวนพนักงาน "ลดก๊าซเรือนกระจก"