"ก.แรงงาน"สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

"ก.แรงงาน"สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

"ก.แรงงาน"จัดงาน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “สานพลังเครือข่าย จป.  สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” มอบ 2 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้เป็นประธานเปิดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” และมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN – OSHNET Award) จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

"ก.แรงงาน"สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 

  • ดำเนินมาตราการดูแลความปลอดภัยช่วงโควิด

โดยในรอบสองปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้ประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและแรงงาน จากวิกฤตดังกล่าวเราได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นบุคลากรที่สำคัญที่ช่วยดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการตามมาตรการ Bubble and Seals และมาตรการ Factory Sandbox

"ก.แรงงาน"สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

พลังจากความร่วมมือนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤตสามารถเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไป เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เป็นวันที่กฎหมายฉบับแรกที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีผลบังคับใช้ในวันนี้

 

  • มอบรางวัล 2 หน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัย

นับได้ว่าเป็นวันครบรอบปีที่ 36 ของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และจากการดำเนินการที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ชมรม ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นำความรู้ ความสามารถขยายผลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม

"ก.แรงงาน"สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น (Excellence Award) และบริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด รางวัลสถานประกอบกิจการ SME ที่มีการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Best Practice Award)  ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่ช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นนำไปปฏิบัติด้วย