เฮ! ครม.เห็นชอบ รัฐวิสาหกิจจัดหาวัคซีนโควิด-19ได้

เฮ! ครม.เห็นชอบ รัฐวิสาหกิจจัดหาวัคซีนโควิด-19ได้

ครม.เห็นชอบการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ว่า ได้เสนอเรื่องกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

 

ในเรื่องนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการจัดหาและกระจายการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

 

 

  • "รัฐวิสาหกิจ" จัดหาวัคซีนโควิด-19 ได้

ผลของการประชุมในวันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน สำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยกำหนด ให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

  • เร่งรัดฉีด "วัคซีนโควิด-19"ให้ทั่วถึง

นายนิยม  สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการรัฐวิสาหกิจจะใช้งบประมาณปีละ 464 ล้านบาท เพื่อจัดหาวัคซีนไว้ให้บริการแก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจกว่า 261,464 คน ทั้งนี้ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้การฉีดวัคซีน เป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง ลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต รวมทั้งให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้โดยเร็ว