"ประกันสังคม" ปลดล็อค "ผู้ประกันตน" ได้รับสิทธิเยียวยาวัคซีนจาก สปสช.

"ประกันสังคม" ปลดล็อค "ผู้ประกันตน" ได้รับสิทธิเยียวยาวัคซีนจาก สปสช.

"สปสช." เร่งเยียวยา “ผู้ประกันตน" สัญชาติไทย ที่ได้รับความเสียหายหลังฉีด "วัคซีนโควิด-19” ตกค้างกว่าพันราย หลัง สปส. ออกประกาศปลดล็อคให้ผู้ประกันตนกลับมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ได้ออกประกาศเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ ผู้ประกันตน ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา

 

โดยให้ "ผู้ประกันตนสัญชาติไทย" ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 นั้น

 

ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าวของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายรัฐ และเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ขึ้นสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ กรณีบริการโรคโควิด-19 ได้แล้ว ส่วนผู้ประกันตนที่ได้ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือไปยัง สปส. ก่อนหน้านี้นั้น

 

ขณะนี้ทางสำนักงาน ประกันสังคม ได้เริ่มทยอยส่งเอกสารคำร้องของผู้ประกันตนมายัง สปสช. แล้วซึ่งมีประมาณกว่า 1,000 ราย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่ต่อไป

อ่านข่าว : รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

"ประกันสังคม" ปลดล็อค "ผู้ประกันตน" ได้รับสิทธิเยียวยาวัคซีนจาก สปสช.

“ผู้ประกันตนที่ฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งได้เคยยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือเข้ามาก่อนหน้านี้ หลังจากที่ สปส. ออกประกาศฉบับนี้ที่เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย ทาง สปสช. จะประสานกับอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เพื่อเร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่คงค้างและรอรับการช่วยเหลือความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่ได้รับสิทธินี้อย่างเท่าเทียม และด้วยผู้ประกันตนที่รอรับการเยียวยานี้มีจำนวนมาก ในส่วน สปสช. ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 12 ชุด ในการเร่งพิจารณาในเขตพื้นที่ กทม.แล้ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว   

 

  • เกณฑ์การจ่ายเยียวยา 3 ระดับ

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด 19 หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

 

ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท

ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท

ระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีด วัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือที่ สปสช.เขตพื้นที่ ซึ่งหลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

 

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

 

ดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ คลิก 

 

"ประกันสังคม" ปลดล็อค "ผู้ประกันตน" ได้รับสิทธิเยียวยาวัคซีนจาก สปสช.