3 เรื่องใหญ่ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบล่าสุด

3 เรื่องใหญ่ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบล่าสุด

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบ 3 เรื่องใหญ่ รวมลดวันกักตัว เปิดเมืองท่องเที่ยวบางพื้นที่กลางต.ค. จับตาปี 65 ไข้เลือดออกระบาดรุนแรงซ้อนโควิด-19

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 ก.ย.2564 ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.)เป็นประธาน กล่าวว่า สรุปผลการประชุมมีประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง ประกอบด้วย 1.รับทราบการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนในสถานศึกษา รวมถึงผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 4.5 ล้านคน เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตปกติในโรงเรียนอย่างเร็วที่สุดภายในปี 2564

         2.รับทราบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามแผน 125 ล้านโดส จะมีผู้ได้รับวัคซีน 62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีเป้าหมายฉีดเข็ม 1 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนพฤศจิกายน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม ส่วนเข็มที่ 2 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนธันวาคม ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม และผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด จะได้รับเข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดยจัดสรรเดือนละ 1-2 ล้านโดส ตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2564

   3.รับทราบความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ...ซึ่งครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว สาระสำคัญมีการกำหนดระบบและกลไกในการจัดการโรคติดต่อทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มหมวดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขึ้นมา เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเป็นเอกภาพ ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ในส่วนของเรื่องที่คณะกรรมการฯเห็นชอบ ประกอบด้วย 1.เห็นชอบการลดระยะเวลาการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ได้รับการกักตัวในสถานที่กักกัน หรือลดวันกักตัว จากเดิม 14 วัน เหลือ 7 , 10  และ14 วันตามเงื่อนไข 2.เห็นชอบแผนการเปิดประเทศไทย ในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งสธ.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการในพื้นที่นำร่องต่างๆ และรับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่มีแผนเปิดประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการเปิดไปแล้ว ที่ภูเก็ต เป็นต้น

     ส่วนแผนต่อไปก็จะเริ่มในกลางต.ค. บางพื้นที่ เช่น อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นในเดือนพ.ย.เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรค การเจ็บป่วยของประชาชน อัตราการครองเตียง ศักยภาพการรองรับของระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย รวมถึง การฉีดวัคซีน และการบริหารจัดการของพื้นที่ ซึ่งจะเสนอศบค.พิจารณาต่อไป
     และ3.เห็นชอบหลักการการวางระบบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่องจากปี 2564 โรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ คือ ไข้เลือดออก มีการระบาดค่อนข้างน้อย จึงคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการระบาดรุนแรงของโรคไข้เลือดออก  เพราะโรคไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี  จึงเตรียมการ วางระบบและจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า