แล้งหนัก! ‘แม่น้ำยม' จ.พิจิตร เหลือเพียงลำธารเล็กผ่านหมู่บ้าน

"แม่น้ำยม" ตอนกลางของจังหวัดพิจิตร ไหลผ่านหมู่บ้านยังไม่มีน้ำ เหลือเพียงลำธารเล็ก ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำ

แม่น้ำยมแล้งหนัก เหลือเพียงแอ่งน้ำแห้งขอดเป็นลำธารขนาดเล็ก ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ 

161586868447

ภาพมุมสูง สามารถมองเห็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำยมตอนกลาง ที่บริเวณบ้านไผ่ท่าโพใต้ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน ยังคงแห้งขอด แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม มีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็ก อยู่บริเวณกลางแม่น้ำ ที่ชาวบ้านพยายามขุดหาแหล่งน้ำที่เหลือในแม่น้ำ แต่ปริมาณน้ำก็ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในแม่น้ำยมเพื่ออุปโภคและใช้ในการทำการเกษตรของชาวบ้านตามแนวสองริมฝั่งของแม่น้ำยม

สำหรับแม่น้ำยมมีระยะทาง 124 กิโลเมตร ผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ซึ่งรับน้ำจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอสามง่าม ก่อนไหลต่อในอำเภอโพธิ์ประทับช้างซึ่งเป็นตอนกลาง และ อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ซึ่งเป็นช่วงท้ายของแม่น้ำยม และไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน ทำให้แม่น้ำยมขาดน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนและ เกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำยม ไม่สามารถใช้น้ำในแม่น้ำได้

161586870548