'ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง' ใช้ 'บัตรประชาชน' ใบเดียว รู้หมดทุกสิทธิ!

'ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง' ใช้ 'บัตรประชาชน' ใบเดียว รู้หมดทุกสิทธิ!

เปิดขั้นตอน "ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง" ใช้แค่ "บัตรประชาชน" ใบเดียวก็รู้รายละเอียดของสิทธิที่เราจะได้รับทุกกลุ่ม

กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน คือ กลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนบุตร และ กลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย

ประกอบด้วย ผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท มีดังนี้

- เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
- คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ คลิกที่นี่

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. กดเมนูตรวจสอบสิทธิ ระบบจะทำการแสดงผลถึงสิทธิที่จะได้รับในข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่

159539725210

รายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา มีดังนี้

  • เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)
  • เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากท่านได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสดถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม.
  • ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะเร่งดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ

หากกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วไม่ได้รับสิทธิแล้วคิดว่าตนเองอยู่ในข่ายที่ควรได้รับสิทธิ สามารอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ทาง

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 642 4336

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

159540118592