'ประกันสังคม' มีแล้วต้องใช้ คุณเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร?

'ประกันสังคม' มีแล้วต้องใช้ คุณเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร?

สำนักงาน "ประกันสังคม" เปิดเผยถึงยอดจํานวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 16,463,759 คน ชวนรู้คุณเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร?

เชื่อหรือไม่? ตั้งแต่สถานการณ์โควิด19 เริ่มขึ้นจนล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ์คุ้มครองใน "ประกันสังคม" และไม่รู้ว่าตนเองเป็น "ผู้ประกันตน" มาตราอะไร? จะได้รับความคุ้มครองแบบไหนบ้าง? วันนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หาคำตอบเรื่องสิทธิ์ประกันสังคมมาให้รู้กันชัดๆ อีกครั้ง!

มีข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงยอดจํานวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 16,463,759 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนใน 3 มาตรา ดังนี้

1. มาตรา 33 

หมายถึง ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์

ให้ความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ

มีผู้ประกันตนกลุ่มนี้ในระบบจํานวน 11,391,965 คน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

159194397925

2. มาตรา 39

หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน

ให้ความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ

มีผู้ประกันตนกลุ่มนี้ในระบบ จํานวน 1,709,181 คน

159194397918

3. มาตรา 40

หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ทำงานแบบไม่มีนายจ้าง

ให้ความคุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก ดังนี้ เงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย  ชราภาพ (บําเหน็จ)

มีผู้ประกันตนกลุ่มนี้ในระบบจํานวน 3,362,613 คน

---------------------

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน