เร่งจัดทำมาตรฐานครูฝึกมวยไทย โชว์ soft power ในอินเตอร์

เร่งจัดทำมาตรฐานครูฝึกมวยไทย โชว์ soft power ในอินเตอร์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดมผู้เชี่ยวชาญเร่งจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย ตามข้อสั่งการ รมว.แรงงาน พร้อมทำประชาพิจารณ์ก่อนใช้จริงเพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือ สร้างการยอมรับ หวังขยายตลาดในต่างแดน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปที่เจนนิวา มีโอกาสพบกับคนไทยที่เปิดค่ายมวยสอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจฝึกศิลปะมวยไทย ซึ่งผู้ครูผู้สอนจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะฝีมือ และเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะรายได้สูง

นอกจากนี้ในประเทศไทยเองกลุ่มสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านมวยไทย ให้ความสำคัญและต้องการรักษามาตรฐานมวยไทยด้วย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการันตี ในการประกอบอาชีพ และผลักดันให้เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งเพื่อรักษาเอกลักษณ์มวยไทยให้มีมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ฝึกสอนมวยไทย  โดยมีผู้ประกอบอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับมวยไทย มาร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานดังกล่าว 

 

  • มาตรฐานครูฝึกมวยไทย ดันสู่Soft Power เวทีโลก

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ฝึกสอนมวยไทยมีมาตรฐานจริง ๆ เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น ครูฝึกสอนมวยไทย ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มวยไทย เป็น Soft Power สู่เวทีโลก และพัฒนามวยไทยให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า การจัดทำประชาพิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ร่างการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

  • มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งด้านความรู้ ทัศนคติคุณธรรมต่ออาชีพ

โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาทิ นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการ นายเกียรติ  จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผศ จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น กำหนดระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่ออาชีพ เป็นต้น  และได้ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 เบื้องต้นคือ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  มีประสบการณ์การทำงาน การปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการฝึกสอนมวยไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยมีใบรับรองการทำงานหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนมวยไทย ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง โดยได้รับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมหรือหน่วยงานการศึกษาหรือสมาคมวิชาชีพ หรือ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ซึ่งคาดว่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย จะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2565