มหิดล ห้ามขาย-โฆษณา-บริโภค อาหาร-เครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา-กัญชง" ในมหา'ลัย

มหิดล ห้ามขาย-โฆษณา-บริโภค อาหาร-เครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา-กัญชง" ในมหา'ลัย

มหิดล ออกประกาศห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ "กัญชา-กัญชง" ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศ เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จึงประกาศมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

1.ห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ห้ามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดล ห้ามขาย-โฆษณา-บริโภค อาหาร-เครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา-กัญชง" ในมหา'ลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

3.ห้ามบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

4.ห้ามส่วนงานอนุญาต หรือสนับสนุนให้มีการจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง

 

5.ให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าระวังการจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาแก่นักศึกษาและประชาชน เพื่อตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา อนุญาตให้มีการศึกษา วิจัย ค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

มหิดล ห้ามขาย-โฆษณา-บริโภค อาหาร-เครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา-กัญชง" ในมหา'ลัย