สปสช. ปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ รพ.ใน "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

สปสช. ปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ รพ.ใน "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

สปสช. นำร่อง ปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการสำหรับหน่วยบริการใน "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี" รองรับการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล เตรียมขยายรูปแบบไป รพ. พื้นที่อื่น หากทำแล้วได้ผลดี

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินการและการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขใน ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

 

นพ.การุณย์ กล่าวว่า ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในย่าน ถ.พญาไท ถ.ราชวิถี ถ.ศรีอยุธยา และ ถ.พระรามหก ซึ่งมีสถาบันการแพทย์ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชนอยู่ในนั้น มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร ความสามารถในเชิงนวัตกรรม

 

อีกทั้ง มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพของหน่วยงานในย่านนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้ทรัพยกร อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทำให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการโอนย้ายโรงพยาบาลในกรณีที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยมีผู้เข้ารับบริการเต็ม

จัดระบบ ดูแล ส่งต่อ 

 

นพ.การุณย์ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 หน่วยบริการในย่านโยธีได้จัดระบบการดูแลและส่งต่อ เริ่มจากการผ่าตัด จะมีโรงพยาบาลที่ผ่าตัด เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ทำการผ่าตัดแต่ไม่มีเตียงว่างให้ผู้ป่วยนอน ก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อัตราการใช้เตียงไม่หนาแน่น

 

เช่น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อดูแลหลังผ่าตัดไปจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือได้ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ โรงพยาบาลให้บริการได้มากขึ้น ประชาชนก็จะได้เข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเบื้องต้นจะเริ่มจากโรคง่ายๆ อย่างการผ่าตัดไส้ติ่งและมีเป้าหมายขยับไปยังโรคยากๆ เช่น มะเร็ง เส้นเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

 

สปสช. ปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ รพ.ใน "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

อย่างไรก็ดี การจัดระบบบริการและการส่งต่อลักษณะนี้ จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ ซึ่งบอร์ด สปสช. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายแล้ว โดยจากเดิมที่จ่ายด้วยระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือ DRG เปลี่ยนเป็นจ่ายให้โรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดแบบ Fee Schedule ตามการวินิจฉัยและการผ่าตัด ขณะที่โรงพยาบาลที่รับดูแลหลังผ่าตัดจะจ่ายด้วยระบบ DRG ทั้งนี้ งบประมาณที่ สปสช. ใช้เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการในย่านโยธีจะไม่เพิ่มมากขึ้น เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการจ่ายเท่านั้น

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ