เช็คเลย! "ตำแหน่งงาน" ในสิงคโปร์ ที่ต้องการคนไทยไปทำงาน

เช็คเลย! "ตำแหน่งงาน" ในสิงคโปร์ ที่ต้องการคนไทยไปทำงาน

รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงาน สิงคโปร์ เร่งพัฒนาการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพ เผยตำแหน่งงานในปี 65 ที่สิงคโปร์ต้องการแรงงานไทย พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ รวบรวมตำแหน่งงานว่าง

วันนี้ (5 พ.ค.2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์

โอกาสนี้ได้หารือข้อราชการในประเด็นการดูแลแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ และศึกษาระบบการ Matching ตำแหน่งงานแก่นักศึกษาจบใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของนายจ้าง เพื่อนำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ 

 

  • "ตำแหน่งงาน" สิงคโปร์ต้องการคนไทยไปทำงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาที่ได้ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ ยังหารือถึงการบริหารจัดการระบบการจ้างงาน

การ Matching ตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่เพื่อให้สามารถหางานทำได้ และเชื่อมโยงข้อมูลตอบสนองความต้องการของนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานกว่า 10,000 คน ผ่านกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในปี 2565 นายจ้าง และสถานประกอบการในประเทศสิงคโปร์มีความต้องการจ้างแรงงานไทยใน 3 สาขา ได้แก่

  • ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ช่างอู่ต่อเรือ
  • ช่างเชื่อมฝีมือ

เนื่องจากแรงงานไทยได้รับการชื่นชมในเรื่องทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ และพึงพอใจของนายจ้างสิงคโปร์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติ 

 

  • แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ รวบรวมตำแหน่งงานว่าง

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ยกระดับบริการจัดหางานออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน จุดเด่นของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำสามารถรวบรวมตำแหน่งงานว่างจากเครือข่ายของบริษัทจัดหางานและของภาครัฐ

การนำระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจับคู่ (Matching) ตำแหน่งงาน การให้บริการแบบ Single Window ของหน่วยงานภาคี การให้บริการจัดหางานผ่านแอปพลิเคชันไทยมีงานทำ การรวมบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่จุดเดียว

การติดตามผลการมีงานทำ ข้อมูลการให้บริการมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-time พร้อมรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะของหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยให้คนหางานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์