"Starfish Future Labz" ขยายศักยภาพครู-นักเรียนนำร่องเทศบาลเมืองนางรอง

"Starfish Future Labz" ขยายศักยภาพครู-นักเรียนนำร่องเทศบาลเมืองนางรอง

Starfish Education เปิดตัวโครงการ Starfish Future Labz และร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ Starfish Education จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) ร่วมลงนามโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

พร้อมทั้ง มีตัวแทนผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง,  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา), โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนางรอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเทศบาลเมืองนางรองโดยเฉพาะกับครู และนักเรียนที่มีความพร้อม อีกทั้งมีสภานักเรียนที่เข้มแข็งคอยหนุนเสริม หากได้ร่วมมือกัน ณ จุดนี้ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยได้

 

  •  3 นวัตกรรม  Starfish Education เพิ่มศักยภาพครูนักเรียน

ด้าน ดร.นรรธพร  จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า โครงการที่ Starfish Education ทำทั้งหมดก็เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองมีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ และให้เด็กได้ความรู้ที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

\"Starfish Future Labz\" ขยายศักยภาพครู-นักเรียนนำร่องเทศบาลเมืองนางรอง

การลงนามความมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการนำ 3 นวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครู และนักเรียน ได้แก่

  • Starfish Labz หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ แพลตฟอร์มการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต สร้างผู้เรียนให้เป็นนักเรียนรู้ หมั่นพัฒนาตนเอง ตามทันความรู้ใหม่ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • Starfish Class ตัวช่วยการประเมินสมรรถนะนักเรียน แอปพลิเคชั่นการวัดและประเมินผล ช่วยให้ครูหัดใช้เครื่องมือวางแผนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อขยายศักยภาพนักเรียนได้ตรงจุด
  • Starfish Portfolio Feature ตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายของนักเรียน แฟ้มสะสมผลงานสำหรับเด็กมัธยม ที่มาพร้อมชุดความคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนอนาคต เป็นตัวช่วยให้เด็กได้ค้นพบตนเอง

 

  • เน้นสร้างเครือข่าย  Starfish เข้าไปหนุนเสริม

สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน โดยมี Starfish เข้าไปหนุนเสริม เป็นเพื่อนร่วมทางไปพร้อมกับโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการบังคับให้ทำ ซึ่งเมื่อเราทำงานเป็นเครือข่ายแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันได้ในระยะยาว

นอกจากพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือแล้ว Starfish Education ยังได้จัดกิจกรรม Workshop เสริมศักยภาพให้กับผู้บริหาร และคุณครู เพื่อสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Starfish Future Labz 

โดยกิจกรรม Workshop ดังกล่าว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งผู้บริหาร และ ครูผู้สอน ทำให้ครูเกิดความเข้าใจและสามารถนำ 3 นวัตกรรมการศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต  

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ Starfish Education ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Starfish Future Labz ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เป็นผู้ลงนาม 

โดยมีคณะทำงานของเทศบาลเมืองนางรอง ได้แก่ นายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง, นางภัทรานี เกตุสังพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายราเมศร นามวงศา ศึกษานิเทศก์

นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์, ดร.ณัฐวุฒิ เข็มทิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และดร. ซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งคณะทำงานจาก Starfish Education ได้แก่ ทีมนักพัฒนาการศึกษาจากสถาบัน Starfish Academy ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้