กรมพัฒน์ ระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างแบรนด์ตามเทรนด์แฟชั่น 2023

กรมพัฒน์ ระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างแบรนด์ตามเทรนด์แฟชั่น 2023

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ระดมสมองหน่วยงานและผู้ประกอบกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้าง brand Made In Chiang Rai ตามเทรนด์แฟชั่น 2023 เป็นการขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการให้เกิดผลเห็นรูปธรรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายยกระดับฝีมือแรงงานให้มีความพร้อม รองรับกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการด้าน SME

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มสหกรณ์ให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 โดยใช้กลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือปรับจากเศรษฐกิจแบบ “ทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาว และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมบริการหัตถกรรม และภูมิปัญญาไทยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี

จึงมอบหมายให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อุตสาหกรรมของภาค วัฒนธรรมของภาค ศูนย์ให้บริการคำปรึกษา SME ครบวงจร สมาพันธ์ SME ไทยเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติมาร่วมสัมมนา

“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการชุมชน ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Made in Chiangrai ให้กับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบกิจการเครือข่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพา คำเพิ่ม ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ Pimpa Pavis ซึ่งจบการศึกษาด้านการแฟชั่นชั้นสูงจากฝรั่งเศสมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแนวโน้มแบรนด์แฟชั่น การนำเทรนด์แฟชั่น ปี 2023 เป็นแนวทางการผลิต และเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ท้องถิ่นเชียงรายใน 3 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ อาหาร อาภรณ์ และการท่องเทียว ผ่านกระบวนการระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อทราบความต้องการและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ผู้ประกอบกิจการเครือข่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพ และคุณค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ร่วมกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กระทรงแรงงาน 1506 กด 4