3 องค์กรภาคี ร่วมขับเคลื่อนงานด้านวางแผนครอบครัว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 องค์กรภาคี ร่วมขับเคลื่อนงานด้านวางแผนครอบครัว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย-สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย-ไบเออร์ ร่วมหารือขับเคลื่อนงานด้านวางแผนครอบครัว เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

16 พฤศจิกายน 2565 ในการประชุม side meeting ของการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022 : ICPF) 3 องค์กรภาคี สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ไบเออร์ ได้ร่วมหารือเพื่อสนับสนุนและผลักดันงานโยบายด้านการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย โดยมีหัวข้อและวาระสำคัญของการหารือ ได้แก่ เป้าหมายของประเทศไทยสำหรับ Family planning 2030 (FP2030) รวมถึงการทำความเข้าใจในอุปสรรคและหารือโอกาสในความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิด โดยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อให้ทุกๆ การตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากความพร้อมและความตั้งใจด้วยทางเลือกสำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ผู้หญิงและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งบริษัท ไบเออร์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้หญิง 100 ล้านคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงการ วางแผนครอบครัว ภายในปี 2573 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

3 องค์กรภาคี ร่วมขับเคลื่อนงานด้านวางแผนครอบครัว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

COR-UN-WHC-TH-0020-1 (11/2022)