UOB Leadership Academy ปีที่ 10 พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

ธนาคารยูโอบี ร่วมกับ Chulalongkorn Business School จัดหลักสูตร UOB Leadership Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เน้นพัฒนาผู้บริหาร เสริมทักษะรับมือกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

โควิด-19 , เศรษฐกิจถดถอย, อัตราเงินเฟ้อ, ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์, การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญ

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรจึงเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง เพื่อรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้า (Resilience) เช่นเดียวกับผู้บริหารที่ต้องเข้าใจและมีทักษะจัดการกับเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การพัฒนาศักยภาพทีมเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่คือแนวทางที่ธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคอย่างธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญมาตลอด และหนึ่งในกิจกรรมที่ชัดเจนที่สุดคือการร่วมมือกับ Chulalongkorn Business School ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)  พัฒนาหลักสูตร UOB Leadership Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

 

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

คุณศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล  ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า UOB Leadership Academy 1-2 คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้นำทีมและเติบโตเป็นผู้บริหารที่ทันต่อธุรกิจการเงิน การธนาคารซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจตนเองและทีมงานเป็นอย่างดี สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานของตนเองได้ด้วย

UOB Leadership Academy จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ 2 ระดับ คือหลักสูตรพัฒนา Executive Programme และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็น Middle Management Programme โดยที่หลักสูตรทั้งหมดคือแนวทางในการดูแลพนักงานผ่านแนวคิดที่เรียกว่า UOB Way ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานผ่าน 3 กลยุทธ์คือ 1. Care - การใส่ใจพนักงาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงผลการตอบแทนอย่างยุติธรรมในการทำงานของพนักงาน  2. Growth คือการสนับสนุนการเติบโตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงาน ผ่านการเรียนรู้และโปรแกรมที่เหมาะสมและยืดหยุ่นตามแต่ละบุคคล  3. Trust คือการที่มอบความไว้วางใจให้พนักงานของเราได้ตัดสินใจ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่พนักงานและองค์กร

“เราเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ผู้บริหารของเราดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัว เราดูแลใส่ใจพนักงานทั้งในเรื่องการทำงาน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานแบบเปิดกว้าง สร้างสรรค์เชิงบวก พร้อมให้กำลังใจ และกล่าวชมเชยทีมงานเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานร่วมกัน เป็นผู้นำทีมงานที่มีความเข้าใจและสามารถนำศักยภาพของทีมงานเพื่อมอบหมายงานที่เหมาะสม ทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เกิดผลงานเกินความมุ่งหมาย” คุณศศิวิมล กล่าว

 

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

 

  • รับมือธุรกิจยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงหลักสูตรที่คณะฯ พัฒนาร่วมกับธนาคารยูโอบีนี้ว่า เมื่อโลกธุรกิจไม่แน่นอน องค์กรและพนักงานจึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่รอบด้าน และพิจารณาได้ว่าในสถานการณ์ใดควรใช้กลยุทธ์แบบใดที่เหมาะสม

ธีม (Theme) ของหลักสูตร UOB Leadership Academy  ในปีนี้ในระดับ Executive Programme คือ Managing Strategic Alignment and Shared Purpose ซึ่งเน้นไปที่การสร้างแนวร่วมในระดับกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยการมีความมุ่งหวังร่วม (Shared Purpose) โดยนำแนวคิดและแพลตฟอร์มที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่นเรื่องการเงินดิจิทัล การนำเมตาเวิร์ส (Metaverse) มาผสมผสานในการวางกลยุทธ์ที่ตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ขณะที่ในระดับ Middle Management คือการ Agile workplace &  Collaboration ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจบริบทธุรกิจ คู่แข่ง ไลฟ์สไตล์ลูกค้า และการถอดรหัสกลยุทธ์สู่การบริหารกองหน้า ด้วยการหนุนเสริมการประสานพลังแนวร่วมการทำงานยืดหยุ่นและคล่องตัว

“2-3 ปี ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับ Platform Economy กับ Big Data ซึ่งเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้ถูกนำมาเป็นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ไปแล้ว ปีนี้เราจะผสมผสานครบรสทั้งด้านการตลาด การเงิน และกลยุทธ์ธุรกิจทั้งโลกเสมือนจริงและสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการลูกค้าแบบเหนือความคาดหมาย และนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว การบริการด้านการเงินในปัจจุบันยังต้องมีส่วนผสมที่เป็น Soft skills ด้วย เช่น เรื่องความฉลาดทางสังคม ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว” รศ.ดร.วิเลิศ กล่าวถึงหลักสูตรที่พัฒนาเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อไลฟ์สไตล์ลูกค้าเปลี่ยนไป โลกเสมือนและระบบแพลตฟอร์มการบริการทางการเงินดิจิทัลจึงเป็นฐานในการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับบริษัทที่ต้องอาศัยจังหวะการขับเคลื่อนให้สอดรับกันอย่างกลมกลืนในทุกระดับ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อการเดินทางสู่เป้าหมายร่วมกันภายใต้ร่มเงาการจัดการของยูโอบีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

 

  • Re-Skill ทักษะสำคัญในการทำงานของอนาคต

คุณธนวรรณ ดำเนินทอง ผู้อำนวยการอาวุโส Financial Institutions ธนาคารยูโอบี ผู้เข้าอบรม UOB Leadership Academy ประจำปี 2565  กล่าวภายหลังการร่วมหลักสูตรว่า รู้สึกได้รับคุณค่าในการมาเรียน เพราะเหมือนกับได้มาพัฒนาและอัพเดทความรู้ใหม่ หลังจากที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 17 ปี ซึ่งการ Refresh ความรู้เช่นนี้ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากในการทำงานปัจจุบันที่ พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

“ที่ประทับใจคือเป็นการเรียนที่ใช้เวลาอย่างเหมาะสมกับคนทำงาน ซึ่งไม่มากไป ไม่น้อยไป และการได้ความรู้เหล่านี้ไปได้ช่วยเชื่อมต่อกับประสบการณ์การทำงาน เช่น การนำหลักคิดในเรื่องการตลาดมาเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งได้แนวทางวิเคราะห์ว่ายังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่ หรือมีอะไรที่ต้องให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับการมองหาปัจจัยเสริมมาให้บริการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเน้นประสบการณ์ผู้บริโภค และยังใช้เทคโนโลยี หรือการตลาดออนไลน์เข้ามาเสริม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน”

คุณธนวรรณ กล่าวว่า หลักสูตร UOB Leadership Academy ทำให้พนักงานมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีความรู้รอบด้านมากขึ้น เพิ่มเติมจากหลักสูตรพัฒนาอื่นๆ เช่น การพัฒนา Technology skill , การพัฒนาทักษะภาษา, พัฒนา Soft skill ต่างๆ ซึ่งองค์กรมีอยู่แล้ว

 

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

 

  • พัฒนาบุคลากรแบบยูโอบี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ  ซึ่งมีนโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวและบริหารทีมงานในสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง  ปรับการทำงานให้ทันกับยุคดิจิทัล  และจัดการกับผลกระทบของวิกฤตโควิดได้อย่างทันท่วงที  เพื่อผลงานระยะยาว และผลลัพธ์อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อทีมงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร

UOB Leadership Academy นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้ว ยังเป็นหนึ่งในการสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรสูงขึ้นในแต่ละปี และในปี พ.ศ. 2565 ผลสำรวจระดับความผูกพันอยู่ที่ 85%  สูงกว่าผลสำรวจความผูกพันของธนาคารในเอเชียแปซิฟิกซึ่งอยู่ที่ 76% โดยยูโอบียังคงรักษาระดับความผูกพันพนักงานให้อยู่ใน Top Quartile และยังคงรักษามาตรฐานให้ยูโอบีเป็นที่ทำงานที่ใคร ๆ ก็อยากเลือกมาร่วมงานด้วย (Employer of Choice) ได้อย่างต่อเนื่อง

 

UOB Leadership Academy ปีที่ 10  พัฒนาผู้นำรอบด้าน รับมือโลกธุรกิจที่ผันผวน

 

ยูโอบีมองว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความโดดเด่นและนำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ แนวทางการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีทักษะในการทำงานในอนาคต มีวิธีคิดแบบ Growth Mindset สามารถปรับแผนและการดำเนินงานให้สอดรับไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการที่ดีเยี่ยม และสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจจากเครือข่ายของธนาคารยูโอบี ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของธนาคารฯ  เพื่อสร้างอนาคตของอาเซียน เพื่อประชาคมอาเซียนและธุรกิจระหว่างภูมิภาค