กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน My GPF Application

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน My GPF Application

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน My GPF Application

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางก องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน My GPF Application "

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน My GPF Application

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน My GPF Application