การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 จากผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 จากผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 จากผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 จากผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า