จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

’ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ เป็นครั้งที่ 14 ในหัวข้อ ‘นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน (Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances)’ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –18 มีนาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/preconswu

โดยในเวลา 10.00-10.30 น. จะเป็นช่วง TED TALK ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพันธุ์ วุฒิสมาชิก และ ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับฟิสิกส์ โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและ ปรัชญธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 11.00-11.30 น.ช่วงสนทนาโต๊ะกลม ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความบันเทิง โดย วิทยากร คุณณัฐ ศักดาทร นักร้อง/นักแสดง และคุณศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ศิลปิน/ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 15.10-15.40 น.ช่วงชวนคุย “เศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: เศรษฐศาสตร์จะอยู่กับเพื่อนอย่างไร” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)