CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน"คอนเน็กซ์ อีดี"ยกระดับการศึกษาของไทย  สร้างเด็กดีและเก่ง

CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน"คอนเน็กซ์ อีดี"ยกระดับการศึกษาของไทย  สร้างเด็กดีและเก่ง

โครงการ CONNEXT  ED ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเด็กดีและเด็กเก่งพร้อมส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่


 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  มุ่งมั่นร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาของเด็กไทยผ่านโครงการ   CONNEXT  ED  ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง  พร้อมส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ขององค์กร  ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน    
 
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรนำร่องก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่มาตรฐานสากล สร้างเด็กเก่งและเด็กดี และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)        
 
"ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทฯ นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง และเกิดทักษะ ผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง อาทิ ด้านเกษตรกรรม  การส่งเสริมอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ตามเป้าหมายการทำงาน  คือ การสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง การมีส่วนร่วมกับชุมชน  และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน" ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ของ ซีพีเอฟ กล่าว                
             
         
ตั้งแต่ปี  2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของซีพีเอฟ 296 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สระบุรี  พร้อมกันนี้  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner :SP) ขององค์กร  เพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  วางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น โดยในปี  2564  ซีพีเอฟ ได้เปิดรับสมัคร SP เพิ่มเติม เพื่อร่วมติดตามงานและดูแลโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ              
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม CONNEXT ED Crowdfunding  ซึ่งเป็นระบบบริจาคออนไลน์เพื่อระดมทุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ   โดยระบบได้รวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานส่วนกลาง เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา สามารถบริจาคโดยตรงให้กับโครงการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ connexted.org และผู้บริจาคยังนำใบรับเงินบริจาคไปใช้
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย                
ในส่วนของซีพีเอฟคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง  3 แห่ง เข้าระบบ CONNEXT ED Crowdfunding  คือ  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อ. เมือง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการเติมพลังสานฝันสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เด็กๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการทดลองและปฏิบัติจริง และโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน   อ.ห้วยแถลง  จ. นครราชสีมา  ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์หม่อนไหมหนองม่วงหวานสู่ตลาดโลก
บริษัทฯ ยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่การเรียนรู้และปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่อย่างเพียงพอต่อการเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  มีทักษะวิชาชีพติดตัว ปลูกฝังความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  นำมาถอดโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจนำไปใช้ได้                
  
ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา  คอนเน็กซ์อีดี   ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ทั่วประเทศ 5,567 แห่ง./