โครงการปันบุญปันธรรม ร่วมสมทบบุญถวายหนังสือ พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

โครงการปันบุญปันธรรม ร่วมสมทบบุญถวายหนังสือ พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ สำหรับนำไปศึกษาคว้า ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๙๙๙ รูป ๙๙๙ ชุด

 

 #ร่วมสมทบทำบุญถวายพระภิกษุในโครงการปันบุญปันธรรม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ สำหรับนำไปศึกษาคว้า ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๙๙๙ รูป ๙๙๙ ชุด โดยหนังสือที่มีคุณค่ามากนี้ ได้คัดสรรจากแบบสอบถามพระภิกษุสามเณรในโครงการกว่า ๑๐๐ รูป ได้แก่

๐ พุทธธรรม ฉบับเดิม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

๐ พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

๐ พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ : พุทธทาสภิกขุ

ซึ่งเรายังมีรายนามพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ที่ลงชื่อเพื่อรับชุดหนังสือนี้ไปศึกษาเข้ามาอีก ซึ่งหากพระภิกษุ สามเณร แม่ชี สนใจ ติดต่อรับสื่อธรรมในโครงการ ได้ที่ https://lin.ee/itqxIET

ท่านผู้ที่สนใจทำบุญ #ร่วมสมทบทุนถวายพระภิกษุในโครงการปันบุญปันธรรม ชุดละ 999 บาท หรือตามกำลัง ได้ที่ https://www.bia.or.th/donation/index.php โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทางโครงการขออนุโมทนากับผู้ร่วมสนับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปันบุญ ปันธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 0957078375