ทีเซลส์ จัดอบรมทันตแพทย์

ทีเซลส์ จัดอบรมทันตแพทย์

ทีเซลส์ จัดอบรมทันตแพทย์ ขับเคลื่อนโครงการบริการฝังรากเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมทันตแพทย์ โครงการบริการฝังรากเทียมสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อ “Complications and Management” (รุ่นที่ 1) เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วี บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมวี โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมา โดย นางสาวรัตนา วรปัสสุ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ภายในงานทางผู้จัดได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ หน่วยบริการเครือข่ายและทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดอบรมทันตแพทย์ โครงการบริการฝังรากเทียมสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อ “Complications and Management” (รุ่นที่ 1)  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศไทย หัวข้อที่อบรมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ บรรยายในหัวข้ออดีต ปัจจุบันและอนาคตของระบบรากเทียมไทยทำให้เห็นถึงโอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี และเพิ่มการเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก สำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงคลินิก มาถ่ายทอดเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง บรรยายในหัวข้อ “Complications and Management” เพิ่ม

 

สมรรถนะของทันตบุคลากรในงานบริการรากฟันเทียมให้สูงขึ้น และร่วมฟัง “ปัญหาและผลแทรกซ้อนที่พบบ่อยของรากเทียมในโครงการและวิธีแก้ไขโดย ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงคลินิก และ ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ การจัดงานอบรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทยไปสู่การให้บริการกับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”