ทีเอ็มบี คว้า 2 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2020

ทีเอ็มบี คว้า 2 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2020

“การรวมกิจการดีเด่น (Deal of the Year Awards)” และ “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” 

 

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลจากเวที SET AWARDS 2020 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ วารสารการเงินธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้มอบรางวัล “การรวมกิจการดีเด่น (Deal of the Year Awards)”

ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นในด้านการรวมกิจการระหว่าง บมจ.ธนาคารทหารไทย และบมจ.ธนาคารธนชาต โดยมี บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.ธนชาต, J.P. Morgan , Morgan Stanley และ Bank of America and BofA เป็นที่ปรึกษา และทีเอ็มบียังเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ทีเอ็มบีได้รับรางวัลในฐานะการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน