จุฬาฯ ร่วมมือ BOI พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม

จุฬาฯ ร่วมมือ BOI พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม

ศ.ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และนายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท BOI ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน เสริมทักษะทางด้านนวัตกรรมของนิสิตจุฬาฯ โดยร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOI ในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  โดยมี ศ.ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และนายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท BOI ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ศ.ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สามประการภายใต้วิสัยทัศน์ “Innovations for Society”  ได้แก่ การพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยคุณภาพ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของนิสิต เพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนิสิตนอกจากจะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องมีทักษะที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ด้วย ความร่วมมือในครั้งนี้เริ่มต้นที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ข้อมูลมีส่วนสำคัญทำให้การวางแผนได้อย่างถูกต้อง ฐานข้อมูลของ BOL จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นมากกว่า MOU แต่ต้องการให้เกิดผลจริงที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

นายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของนิสิตและการส่งเสริมนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ และธรรมาภิบาลที่ดี  โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เกิดการพลิกผันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับภาคการศึกษาที่ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในโลกอนาคต อย่างน้อยนิสิตต้องมีทักษะด้านนวัตกรรม รู้จักการใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผลงานใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน