จัดประชุม The International Telecommunications Society(ITS)

จัดประชุม The International Telecommunications Society(ITS)

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมระะหว่างประเทศ จัดการประชุม The International Telecommunications Society (ITS) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Society: ITS) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ The International Telecommunications Society (ITS) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๕ (15th ITS Asia-Pacific Region) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok กรุงเทพมหานคร                  

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากนานาประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้แนวคิด “Digital Transformation: Building a Sustainable Society” 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงาน กสทช. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๒ ๗๐๕๔)  

จัดประชุม The International Telecommunications Society(ITS)