การประชุมสินค้าหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2

การประชุมสินค้าหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2

กรมหม่อนไหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสินค้าหม่อนไหมอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านหม่อนไหมในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบครบวงจร

 

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าร่วมในการประชุมสินค้าหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the National Focal Point Working Group on Sericulture) ณ ห้องจูปีเตอร์ 14 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาและตลาดหม่อนไหมในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านหม่อนไหม เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ตลอดจนยังเป็นการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอาเซียนให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป.