สถาบันกันตนา จัดเสวนา “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์” ในวาระครบรอบ 9 ปี วันสถาปนา

สถาบันกันตนา จัดเสวนา “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์”  ในวาระครบรอบ 9 ปี วันสถาปนา

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน พร้อมจัดเสวนาวิชาการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในการนี้ “มูลนิธิประดิษฐ์ – สมสุข กัลย์จาฤก” โดย คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “หอประวัติกันตนา” พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี      การศึกษา 2562

คุณจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริษัทบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ทุน ทุนละ 200,000 บาท

และรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท

ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจากบุคคลพิเศษของวงการธุรกิจไทย อาทิ คุณทรงพล  ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) , คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย , คุณปทิดา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยแนวโน้มในหลากหลายประเด็น อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อออนไลน์, การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล, กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้บริโภค, เนื้อหาและวีธีการนำเสนอที่โดนใจผู้ชมในช่องทางสื่อออนไลน์ และการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในยุคที่โลกอีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดด

พร้อมกันนี้สถาบันกันตนา ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันกันตนาและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำ รับผิดชอบและดูแล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเครือข่ายแก่กัน และการบริการวิชาการ