โครงการ  Asian Forum on Smart Agriculture:

โครงการ  Asian Forum on Smart Agriculture:

เชิญเข้าร่วมโครงการ  Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์จ.นครราชสีมา ในวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายระดับสูงในองค์กร นักวางแผน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้เพิ่มศักยภาพในด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น และการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ผ่านการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ในภาคการเกษตร

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทน19 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย การพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมชมองค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ประเด็นต่างๆ ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีแห่งอนาคตในด้านการเกษตร บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและระบบการผลิตอาหารแห่งอนาคต ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งศึกษาตัวอย่างโมเดลการเกษตรแห่งอนาคตและการกสิกรรมดิจิทัล

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.ftpi.or.th/services/apo หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 122-126 หรือ E-mail [email protected] (อวยพร) และ [email protected] (กรรณิกา)

 


Public Relations Officer
Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456 (เบอร์กลาง PR)