ปภ. ชี้แจงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว

ปภ. ชี้แจงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว

 

ปภ.แจงยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว อยู่ในขั้นตอน ครม.อนุมัติโครงการยึดการจัดหาตามระเบียบราชการ เน้นความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเพียงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมอบหมายให้ ปภ.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ โดยการจัดหาเป็นไปตามข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนในเวทีสาธารณะต่างๆ และสื่อมวลชนในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้งานในเชิงบูรณาการ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.ใช้เป็นหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรและดำเนินคดีกับผู้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
2.ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามวินัยจราจร

ขณะนี้ ปภ.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องตรวจจับความเร็ว (TOR) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ปภ.ร่วมเป็นกรรมการฯ

ทั้งนี้ ปภ.จะได้ดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ในลักษณะที่เปิดกว้าง ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมถึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายเลขานุการ ศปถ. บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการควบคุมการใช้ความเร็ว พร้อมจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้ ปภ. ฝ่ายเลขานุการ ศปถ.รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ ปภ. จัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้ ปภ.สอบถามความต้องการในการใช้เครื่องตรวจจับความเร็วกับ สตช. พร้อมจัดทำแผนจัดสรรเครื่องมือดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าบนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ ปภ.ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จำนวน 849 เครื่องๆ ละ 675,000 บาท ในวงเงิน 573,075,000 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว เป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากบริษัทผู้แทนผู้ค้าในท้องตลาด และกำหนดคุณลักษณะให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กรณีที่มีการนำเสนอว่าการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วสนับสนุนแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว มีเจตนารมณ์ เพื่อใช้งานในเชิงบูรณาการใน 2 รูปแบบ ดังนี้ ประการแรก เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรและดำเนินคดีกับผู้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ประการที่สอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามวินัยจราจร รวมถึงสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย โดยมุ่งเป้าดำเนินการบนถนนสายรองที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เมื่อดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแล้วเสร็จ ปภ.จะดำเนินการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปภ.จังหวัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ขนส่งจังหวัด ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขอรับการสนับสนุนสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ได้ใช้เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่าเนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ การจัดหาเครื่อง ตรวจจับความเร็วในครั้งนี้ ปภ.ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนในเวทีสาธารณะต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจจับความเร็ว เป็นเพียงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มอบหมายให้ ปภ.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดหาตามระเบียบของ ทางราชการ ซึ่ง ปภ.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องตรวจจับความเร็ว (TOR) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ปภ.ร่วมเป็นกรรมการฯ ทั้งนี้ ปภ.จะได้ดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดในลักษณะที่เปิดกว้าง ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ มิได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดหรือผูกขาดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดหา มีความเป็นไปได้ที่ ปภ.จะได้เครื่องตรวจจับความเร็วที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดข้างต้น

ท้ายนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทางราชการ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปภ.จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ