งาน Pre-EGM

งาน Pre-EGM

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ศาลาไทย บอลรูม โรงแรมแบงค็อก แมริออท มากีส์ ควีนส์ ปาร์ค ชั้น 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้น จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ TREIT รวมถึงผู้จัดการกองทุนรวม TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ เข้าร่วมงานประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ (Pre-EGM) ในการแปลงสภาพกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ ก่อนการประชุมวิสามัญฯ จริง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ศาลาไทย บอลรูม โรงแรมแบงค็อก แมริออท มากีส์ ควีนส์ ปาร์ค ชั้น 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข่าวสารของ TREIT ผ่านช่องทาง Line: @ticonreit และ Facebook Official: ticonreit