พก. จัดการสัมมนาบุคลากรพบสื่อมวลชน

พก. จัดการสัมมนาบุคลากรพบสื่อมวลชน

ภายใต้โครงการ “สัมมนาบุคลากร/สื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจภารกิจ โครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข   อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรพบสื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “สัมมนาบุคลากร/สื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจภารกิจโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"โดยมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ตลอดจนบุคลากร พก. จากส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัดจำนวน  22 แห่ง พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ สถานสงเคราะห์ในสังกัด จังหวัดนนบุรีและจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นายสมชาย กล่าวว่า การจัดสัมมนาบุคลากรพบสื่อมวลชน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในงาน  ด้านคนพิการแก่เครือข่ายสื่อมวลชน โดยมีการรับฟังแนวทางความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน  จากผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ พก. และผลงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินงานด้านคนพิการที่จะเกิดขึ้นต่อไป ให้สื่อมวลชนได้รับทราบเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว

โดยการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาที่นับว่ามีผลงานโดดเด่นในการผลักดันนโยบายสำคัญหลายด้าน อาทิ การปรับเพิ่มเบี้ย   ความพิการ เป็น 800 บาท การผลักดันจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (Universal Design) แก่คนพิการและทุกคนในสังคม ตามชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด โดยที่ขณะนี้มีการขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดัน “ศิลปิน S2S” จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” เป็นต้น

การสัมมนาดังกล่าว มีกิจกรรมศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน 3 แห่ง และภาคเอกชน (มูลนิธิ) 1 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2) ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) แห่งที่ 3) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี และ แห่งที่ 4) สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เพื่อมุ่งให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านคนพิการมากยิ่งขึ้น และให้ได้ร่วมรับรู้การทำงานของ องค์กร หน่วยงาน และสถานสงเคราะห์ ที่ทำงานด้านคนพิการ

 

“ทั้งนี้ พก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้ในภารกิจของ พก. และร่วมเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ผมและทีมงาน พก. ทุกคน พร้อมที่จะนำโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุดแก่คนพิการ และประเทศชาติ โดยการ “ให้โอกาส ให้เกียรติ ให้กำลังใจ” เปลี่ยนคนพิการจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคมนายสมชาย กล่าวในตอนท้าย