งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา สนองพระราชดำรัสอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ

 

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เดินหน้าสานต่อโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย โดยนอกจากการกำกับดูแลการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีทันสมัยแบบระยะไกลมากำกับดูแลโรงงานที่มีน้ำทิ้งตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป และออกกฎหมายควบคุมการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ริมแม่น้ำสายหลัก พร้อมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์น้ำแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ส่งเสริมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทุกระดับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก ผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการดูแลรักษา ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ของตนเอง และฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำจำนวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ ๑๐ ของการดำเนินโครงการ มีเป้าหมายส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างจิตสำนึกของภาคส่วนต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย

หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือก “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” จำนวน ๖ โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน้ำแก่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ผ่านการประกวดภาพวาด และแอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ซึ่งมีผู้ชนะการประกวด ๙ รางวัล ได้รับโล่และเงินรางวัลรวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท

นางอรรชกา กล่าวต่อว่า ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายปฏิญญาความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ พร้อมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการ“โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” และนิทรรศการอื่นๆ มากมาย

พิธีมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น รางวัลการประกวดภาพวาด และแอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค รวมทั้งการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สายธารน้ำพระทัย” จากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากวงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โจ - ก้อง พร้อมศิลปินรับเชิญ ป้าไก่ เดอะว้อยส์ ที่มาร่วมกันสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน-อุตสาหกรรม มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ มีความตระหนักและผสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำ เกิดความเข้าใจกัน ชุมชนและผู้ประกอบการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4001-2