“749 ต้นจุดเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายแม่หลวงของปวงประชา"

 “749 ต้นจุดเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายแม่หลวงของปวงประชา"

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และในโอกาสครบรอบ 49 ปี กปน.

นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “749 ต้น จุดเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายแม่หลวงของปวงประชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และในโอกาสครบรอบ 49 ปี กปน. โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติ กปน. หน่วยงานภาครัฐ

เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รวม 250 คน ร่วมปลูกต้นไม้

จำนวน 749 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองประปา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. กับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วย