เปิดการขนส่งลำไยจากชุมชนสู่ผู้ขายโดยตรง

เปิดการขนส่งลำไยจากชุมชนสู่ผู้ขายโดยตรง

 

“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด” จับมือภาครัฐ – เอกชน –ประชาสังคม ผลักดัน “ลำไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง”กว่า 100 ตัน ส่งตรงจากสวนสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต

 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด 1 ใน 76 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ที่มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 12 คณะทำงานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล

ภายใต้หลักการ ภาครัฐ (สนับสนุน) ภาคเอกชน (ขับเคลื่อน) ภาควิชาการ (ให้องค์ความรู้) ภาคประชาสังคม (สร้างความเข้มแข็ง) และภาคประชาชน (ลงมือทำ)บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัดจึงได้เริ่มการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง” ผู้ปลูกลำไยใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร 137 ครัวเรือน ให้สามารถทำการซื้อขายผลผลิตด้วยตัวเองจนครบวงจรได้เป็นครั้งแรก โดยได้จัดพิธีเปิดการขนส่งลำไยจากชุมชนสู่ผู้ขายโดยตรง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ลำไย) จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงาน

ระบบเดิมของการขายลำไยโดยเกษตรกรใน อ.สารภี เป็นการผูกขาดซื้อขายและกำหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด จึงได้เข้าไปแนะนำแนวทางการทำธุรกิจครบวงจรด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยผลักดันให้จดเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงนำผลผลิตส่วนหนึ่งส่งขายให้กับพันธมิตรรายแรก คือบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) โดยสามารถรับซื้อผลผลิตได้ถึงกว่า100ตัน หรือ 100,400 กิโลกรัม ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม หรือคิดเป็น 50 % ของปริมาณผลผลิตของกลุ่มฯโดยนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง สามารถเป็นผู้กำหนดราคาโดยทางท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังได้บวกค่าขนส่งและค่าแรงในการเก็บผลผลิตให้ต่างหาก จึงสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯ ได้อย่างชัดเจนและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ยังเตรียมประสานพันธมิตรรายอื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตในอนาคต โดยมีบริษัทพันธมิตรที่สนใจร่วมสนับสนุน อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) พร้อมเตรียมพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดในการแปรรูปลำไย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท ประชารัฐเชียงใหม่ จำกัด ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการในระยะสั้น กลาง และยาวเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวขยายผลความสำเร็จได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่