เยี่ยมประธาน JPC ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมประธาน JPC ประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าเยี่ยมประธาน JPC ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม  ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Masayoshi Matsukawa, President of JPC (ฝั่งซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือสำหรับโครงการในอนาคตระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย และศูนย์เพิ่มผลิตภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Productivity Center: JPC) ทั้งนี้ ดร. สันติ ยังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการผลักดันแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” ในการเพิ่มผลิตภาพ โดยทั้งสององค์กรยังได้ตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพให้เหนียวแน่นเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ณ JPC ประเทศญี่ปุ่น 

Rungarun Rangsiyawong

Public Relations Officer

Thailand Productivity Institute


Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456

E-mail: [email protected]