8-9 เม.ย. หลักสูตร “Professional Project Management”

8-9 เม.ย. หลักสูตร “Professional Project Management”

“การบริหารโครงการ” หนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะ (GlobalSkills) ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

เนื้อหา

Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

ž  การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกับการบริหารโครงการ

ž  ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรและวงจรโครงการ (Project Cycle)

 

Module 2 การออกแบบและวางแผนโครงการ

ž  กำหนดแนวคิดโครงการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร

ž  กำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR)

ž  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุนและการคัดเลือกโครงการ

ž  การวางแผนและการจัดทำเอกสารโครงการ

ž  การออกแบบโครงสร้างของโครงการและการจัดสรรทรัพยากร

 

Module 3 แนวทางและเครื่องมือในการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ

ž  บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

ž  การควบคุมและการประเมินผลโครงการ

ž  เครื่องมือ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility Studies

ž  การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในทุกธุรกิจ

 

บรรยายโดย

ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

วันที่ 8-9 เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

เวิร์คช็อป 50% ทฤษฎี 40% ถาม-ตอบ 10%

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก  http://www.bangkokbiznews.com/training/04.08-09-ProjectManagement/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล