PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 “TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 36 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ PEA ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Digital Utility และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่การให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ
2.เพื่อให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ
3.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการให้บริการ
4.เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ พร้อมปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน งานสัมมนาดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง PEA ได้เชิญผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวน 500 กิจการ มากกว่า 1,000 คน มีการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารของ PEA และวิทยากรที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังจัดแสดงบูธนิทรรศการของ PEA และคลินิกถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมงาน

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าว จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565