เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา" รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ พร้อมเปิดภารกิจหน้าที่บริหาร "เมืองพัทยา" ตลอดวาระทำงาน 4 ปี

ภายหลังเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่ง กกต.จะมีประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 

สำหรับการเลือกตั้ง "เมืองพัทยา" เป็นการจัดเลือกตั้งในรอบ 10 ปี ภายหลังจัดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2555 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม ชนะการเลือกตั้ง จากนั้นในปี 2559 มีการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาจนถึงปัจจุบัน

เมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา พ.ศ.2521 มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมามีนายกเมืองพัทยามาแล้ว 11 คน ดังนี้

1.พลเรือเอกสถาปน์ เกยานนท์ (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 23 พ.ย.2521

2.นายอนุศักดิ์ รอดบุญมี (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 8 ก.พ.2524 

3.นายโสภณ เพ็ชรตระกูล (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 26 มี.ค.2528

4.นายสุชัย รวยริน (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 12 พ.ค.2532 

5.นายอนุพงษ์ อุดมรัตน์กุลชัย (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 9 ก.ค.2536

6.นายไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์ (เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยา) วันที่ 18 ก.ค.38 

7.นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร (เลือกตั้ง) วันที่ 27 มี.ค.2547

8.นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ชนะเลือกตั้ง 2 สมัย) วันที่ 4 พ.ค.2551 , 17 มิ.ย.2555 

9.นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ (แต่งตั้ง) วันที่ 17 มิ.ย.2559 

10.พลตารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี (แต่งตั้ง) วันที่ 16 ก.พ.2560 

11.นายสนธยา คุณปลื้ม (แต่งต้ัง) วันที่ 25 ก.ย.2561

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"

ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ดังนี้

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5.คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ขณะที่อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา ประกอบด้วย

1.การรักษาความสงบเรียบร้อย

2.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

3.การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

4.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

5.การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

6.การจัดการจราจร

7.การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่

8.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

9.การจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

10.การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

11.การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ

12.การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

13.การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

14.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

15.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนคร หรือของเมืองพัทยา

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"

ที่สำคัญเงินเดือนนายกเมืองพัทยามีทั้งอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งกำหนดอยู่ใน "พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556" แบ่งเป็นดังนี้

เงินเดือน 55,530 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษ 10,000 บาท รวม 75,530 บาท 

หากนำเงินเดือนมารวมกับวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นายกเมืองพัทยาจะมีรายได้อยู่ที่ 3,625,440 บาท

ส่วน "สมาชิกสภาเมืองพัทยา" มีเงินเดือนและค่าตอบแทนในตำแหน่งต่างๆ ใน "สภาพัทยา" ซึ่งกำหนดอยู่ใน "พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธนสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556" แบ่งเป็นดังนี้

ประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 30,540 บาท

รองประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 23,990 บาท

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 13,880 บาท

ทั้งนี้ หากนำเงินเดือนมารวมกับวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตำแหน่งในสภาเมืองพัทยา อาทิ ประธานสภาเมืองพัทยาจะมีรายได้อยู่ที่ 1,465,920 บาท

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"